Statut i regulamin

Ramowy Statut Diecezjalny – załącznik do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce,
przyjętego na mocy uchwały nr 20/383/2019
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

Statut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej

Wstęp

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).
Rację swego istnienia Akcja Katolicka w Polsce znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.
Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w Polsce w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrze­szeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.
Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką w Polsce. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).
Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej jest publicznym stowarzyszeniem wiernych (kan. 312 § 1 n. 3, KPK), erygowanym dekretem przez biskupa diecezjalnego w dniu 8 września 1995 roku.
 2. Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej jest organizacją kościelną
  w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 380
  z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 3. Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej posiada osobowość prawną
  w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 roku.
 4. Siedzibą władz Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej jest Kuria Diecezjalna w Tarnowie, a terenem działania jest Diecezja Tarnowska.

 

Art. 2

 1. Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej działa na podstawie statutu nadanego przez biskupa Diecezji Tarnowskiej, zwanego dalej Statutem, ustalonego na podstawie Ramowego Statutu Diecezjalnego.
 2. Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej działa pod zwierzchnictwem biskupa Diecezji Tarnowskiej (kan. 315 KPK), która deleguje do tego zadania Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

Art. 3

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej, zwana dalej AK, jako stowarzyszenie katolików świeckich, posiadające właściwy sobie charyzmat, współpracuje z innymi stowarzyszeniami katolików świeckich (kan. 328 KPK) i ruchami kościelnymi na terenie diecezji.

Art. 4

AK może być członkiem stowarzyszeń oraz federacji organizacji kościelnych.

Art. 5

 1. Patronem Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej jest święty Jan Paweł II.
 2. Świętem AK jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
 3. AK posiada swój sztandar i hymn: „My chcemy Boga”.
 4. Logo AK stanowią litery „AK”, wpisane w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.
 5. Odznakę członkowską AK stanowi znaczek z literami „AK” wpisanymi w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.
 6. AK oraz jej struktury w parafiach mogą posiadać sztandary, wykonane z zachowaniem wytycznych Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 6

 1. AK uczestniczy w pracach Akcji Katolickiej w Polsce przez swoich reprezentantów.
 2. AK reprezentują :
 • z urzędu Prezes Zarządu DIAK;
 • delegat, wybierany przez Radę DIAK ze swego grona;
 • jeżeli AK przekroczy liczbę 1 tysiąca członków, ma prawo wybrać kolejnych delegatów do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w proporcji 1 delegat na każdy kolejny rozpoczęty tysiąc członków.
 1. AK uczestniczy w kosztach prowadzenia działalności Akcji Katolickiej w Polsce na zasadach określonych uchwałą Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 7

Strukturami organizacyjnymi AK jest:

 • Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, zwany dalej DIAK;
 • Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, zwane dalej POAK.

 

Rozdział II
Cel i działalność AK

Art. 8

 1. Celem AK jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
 2. AK realizuje swoje cele poprzez:
  • pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
  • zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej w diecezji, w uzgodnieniu
   z Diecezjalnym Asystentem Kościelnym;
  • angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
  • kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Art. 9

 1. AK może prowadzić działalność, w szczególności w zakresie:
  • pomocy społecznej;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • informacyjno-wydawniczym;
  • działalności gospodarczej.
 1. Dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

Rozdział III
Członkowie AK, ich prawa i obowiązki

Art. 10

Akcję Katolicką stanowią członkowie:

 • zwyczajni;
 • wspierający.

Art. 11

 1. Członkiem zwyczajnym AK może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.
 2. Przyjęcie do AK poprzedza staż kandydacki, który trwa nie krócej niż pół roku. Wymóg stażu nie dotyczy kandydatów, którzy byli członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, lub innego publicznego stowarzyszenia wiernych.
 3. Niepełnoletni, uczestniczący w działalności AK, mają status kandydata. Długość stażu, wymieniona w ust. 2, liczona jest od ukończenia przez kandydata 18 roku życia.

Art. 12

 1. Po ukończeniu okresu stażowego kandydat składa do Zarządu DIAK, za pośrednictwem Zarządu POAK, pisemną deklarację członkowską, do której Parafialny Asystent Kościelny dołącza opinię o kandydacie.
 2. Zarząd DIAK podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego AK.
 3. Do czasu powołania organów AK w parafii czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują Parafialni Asystenci Kościelni.

Art. 13

 1. Członkostwo w AK jest przypisane do DIAK oraz do parafii, do której członek przynależy.
 2. Członek AK, który zmienił parafię, zgłasza się do obecnego POAK z dokumentem potwierdzającym jego członkostwo w AK.
 3. Członek AK może uczestniczyć w pracach poprzedniego lub innego oddziału, jeśli w jego nowej parafii POAK nie funkcjonuje.
 4. Członek AK, który zmienił diecezję, zgłasza się do POAK z dokumentem potwierdzającym członkostwo w AK i staje się członkiem AK w tej diecezji.

Art. 14

Członek zwyczajny AK ma prawo:

 • wyborcze, czynne i bierne;
 • udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez AK;
 • noszenia odznaki członkowskiej.

Art. 15

Do obowiązków członków zwyczajnych AK należy:

 • realizowanie celów AK;
 • przestrzeganie postanowień Statutu DIAK i regulaminów DIAK oraz stosowanie się do uchwał jej władz statutowych;
 • płacenie składki członkowskiej.

Art. 16

Członek AK, będący osobą fizyczną, może należeć do partii, stowarzyszeń oraz innych organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła katolickiego.

Art. 17

Członkiem AK nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem (kan. 316 § 1 KPK).

Art. 18

 1. Członkiem wspierającym AK może być:
  • dotychczasowy członek zwyczajny, który z racji wieku, stanu zdrowia lub innej istotnej przeszkody nie może brać udziału w aktywnej pracy w AK; zmienia on status poprzez złożenie wniosku do Zarządu DIAK, za pośrednictwem POAK;
  • inna osoba fizyczna.
 2. Warunkiem przyjęcia członka wspierającego jest złożenie przez niego deklaracji
  o popieraniu celów AK.

Art. 19

 1. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka wspierającego AK podejmuje Zarząd DIAK.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statusu członka zwyczajnego na członka wspierającego podejmuje Zarząd DIAK.
 3. Przepisy art. 12 ust. 1 Statutu DIAK stosuje się odpowiednio.

Art. 20

 1. Członek wspierający AK ma prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez AK.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 21

Członkostwo w AK ustaje na skutek:

 • rezygnacji zgłoszonej na piśmie, za pośrednictwem POAK, do Zarządu DIAK;
 • wykluczenia z AK uchwałą Zarządu DIAK, w razie naruszenia przepisów Statutu DIAK lub regulaminów, z zachowaniem prawa odwołania do biskupa Diecezji Tarnowskiej;
 • śmierci członka;
 • rozwiązania AK w diecezji.

 

Rozdział IV
Struktury organizacyjne AK

DIAK

Art. 22

Organami DIAK są:

 • Rada DIAK;
 • Zarząd DIAK;
 • Komisja Rewizyjna DIAK.

Art. 23

 1. Radę DIAK stanowią Prezesi POAK.
 2. Biskup Diecezji Tarnowskiej może z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu DIAK, powołać do składu Rady DIAK, inne osoby spośród członków AK
  w diecezji.

Art. 24

 1. Rada DIAK odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zebrania Rady zwołuje Prezes Zarządu DIAK lub z jego upoważnienia, Wiceprezes Zarządu DIAK.
 3. Zebrania zwyczajne Rady DIAK zwoływane są przynajmniej 2 razy w roku.
 4. Zebrania nadzwyczajne Rady DIAK zwoływane są na:
 • żądanie Diecezjalnego Asystenta Kościelnego lub Komisji Rewizyjnej DIAK;
 • wniosek 1/4 członków Rady DIAK.
 1. Zebranie Rady DIAK powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.
 2. Jeżeli urząd Prezesa Zarządu DIAK nie jest obsadzony, albo Prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 2, zebrania Rady zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny.
 3. Rada DIAK wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę
  i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.

Art. 25

 1. Uchwały DIAK są podejmowane zwykłą większością głosów.
 2. Jeżeli liczba prawidłowo zawiadomionych członków Rady DIAK w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o zwołaniu Rady DIAK jest mniejsza niż określa to ust. 1, zebranie Rady DIAK odbywa się w drugim terminie, 30 minut po upływie terminu wyznaczonego
  w zawiadomieniu o zwołaniu Rady DIAK, przy obecności co najmniej 2/5 członków Rady DIAK.
 3. Głosowania są jawne, a w sprawach wyborów do organów DIAK – tajne.

Art. 26

 1. Do kompetencji Rady DIAK należy:
  • 1) wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu DIAK;
  • 2) wybór i odwoływanie członków Zarządu DIAK;
  • 3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej DIAK;
  • 4) wybór i odwoływanie delegatów do KIAK;
  • 5) uchwalanie rocznych planów pracy DIAK, w uzgodnieniu z biskupem Diecezji Tarnowskiej;
  • 6) uchwalanie wysokości i zasad wpłat POAK na rzecz DIAK;
  • 7) uchwalanie planu finansowego DIAK;
  • 8) ocena rocznego sprawozdania z działalności DIAK;
  • 9) udzielanie absolutorium Zarządowi DIAK z tytułu wykonania planu pracy i planu finansowego;
  • 10) uchwalanie umotywowanego wniosku do biskupa Diecezji Tarnowskiej o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd DIAK;
  • 11) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej DIAK;
  • 12) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów DIAK;
  • 13) ustanawianie odznaczeń;
  • 14) powoływanie jednostek organizacyjnych.
 2. Rada DIAK dokonuje wyboru kandydatów na Prezesa Zarządu DIAK oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej DIAK spośród swoich członków.

Art. 27

 1. W skład Zarządu DIAK wchodzą:
  • Prezes Zarządu DIAK;
  • dwóch Wiceprezesów Zarządu DIAK;
  • Sekretarz Zarządu DIAK;
  • Skarbnik Zarządu DIAK;
  • od jednego do czterech członków Zarządu DIAK.
 2. Zarząd DIAK, na wniosek Prezesa Zarządu DIAK, wybiera ze swego grona Wiceprezesów Zarządu DIAK , Sekretarza i Skarbnika Zarządu DIAK.

Art. 28

 1. Prezesa Zarządu DIAK mianuje biskup Diecezji Tarnowskiej spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę DIAK, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
 2. Prezes Zarządu DIAK reprezentuje DIAK.
 3. W razie przeszkody Prezesa Zarządu DIAK, DIAK reprezentuje Wiceprezes Zarządu DIAK, wskazany przez Prezesa Zarządu DIAK.
 4. Prezes Zarządu DIAK nie może wykonywać funkcji kierowniczych w partiach politycznych (kan. 317 § 4 KPK) oraz być posłem lub senatorem RP.

Art. 29

Zarząd DIAK, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu DIAK, kieruje działalnością Diecezjalnego Instytutu. W razie nieobecności Prezesa, DIAK reprezentuje Wiceprezes Zarządu DIAK, wskazany przez Prezesa.

Art. 30

 1. Do kompetencji Zarządu DIAK należy:
  • wykonywanie uchwał Rady DIAK;
  • opracowanie rocznego planu pracy DIAK;
  • przygotowywanie planu finansowego;
  • zarządzanie majątkiem DIAK;
  • powoływanie POAK;
  • powoływanie i ustalanie zasad działania sekcji środowiskowych;
  • przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, zmiany w statusie członka zwyczajnego lub wspierającego oraz wykluczanie z członkostwa;
  • koordynowanie i kontrolowanie działalności POAK;
  • składanie sprawozdań z wykonania rocznego planu pracy, planu finansowego DIAK – do zatwierdzenia Radzie DIAK, a po ich zatwierdzeniu biskupowi Diecezji Tarnowskiej;
  • przedkładanie sprawozdań z działalności DIAK Zarządowi KIAK;
  • współpraca z innymi stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi w diecezji;
  • współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych;
  • zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Akcji Katolickiej w Diecezji.
 2. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd DIAK stosuje się odpowiednio art. 24 Statutu DIAK.

Art. 31

 1. Komisja Rewizyjna DIAK składa się od trzech do pięciu członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej DIAK należy:
  • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu DIAK, z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym, rzetelności
   i prawidłowości dokumentacji finansowej;
  • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd uchwał Rady DIAK;
  • przedkładanie Radzie i Zarządowi DIAK protokołów pokontrolnych wraz
   z wnioskami;
  • składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie DIAK;
  • występowanie do Rady DIAK z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu DIAK.
 3. Komisja Rewizyjna DIAK ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.

 

POAK

Art. 32

Organami POAK są:

 • Walne Zebranie POAK;
 • Zarząd POAK;
 • Komisja Rewizyjna POAK.

Art. 33

W Walnym Zebraniu POAK ma prawo uczestniczyć każdy członek POAK.

Art. 34

 1. Walne Zebrania POAK są zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebrania POAK zwołuje Prezes Zarządu POAK przynajmniej dwa razy w roku.
 3. Do zwoływania zebrań stosuje się odpowiednio art. 24 Statutu DIAK.
 4. Jeżeli urząd Prezesa Zarządu POAK nie jest obsadzony albo Prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 2, Walne Zebranie POAK zwołuje Parafialny Asystent Kościelny.

Art. 35

Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie POAK stosuje się odpowiednio
art. 25 Statutu DIAK.

Art. 36

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania POAK należy:
  • wybór dwóch lub trzech kandydatów na Prezesa Zarządu POAK;
  • wybór i odwoływanie członków Zarządu POAK;
  • wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej POAK;
  • uchwalanie planu pracy w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym;
  • uchwalanie planu finansowego POAK;
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich;
  • ocena rocznego sprawozdania z działalności POAK;
  • udzielanie absolutorium Zarządowi POAK;
  • uchwalenie umotywowanego wniosku do biskupa Diecezji Tarnowskiej
   o odwołanie Prezesa Zarządu POAK w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd POAK;
  • ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej POAK;
  • podejmowanie innych uchwał w sprawach należących do zakresu działania POAK.
 2. Walne Zebranie dokonuje wyboru kandydatów na Prezesa Zarządu POAK, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej POAK spośród członków POAK.

Art. 37

Inicjatywy ponadparafialne podejmowane przez POAK są uzgadniane z Zarządem DIAK.

Art. 38

 1. W skład Zarządu POAK wchodzą:
  • Prezes Zarządu POAK;
  • Wiceprezes Zarządu POAK;
  • Sekretarz Zarządu POAK;
  • Skarbnik Zarządu POAK.
  • Członkowie Zarządu POAK, w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie POAK.
 2. Funkcja Wiceprezesa Zarządu POAK może być łączona z funkcją Sekretarza lub Skarbnika Zarządu POAK.

Art. 39

Prezesa Zarządu POAK mianuje biskup Diecezji Tarnowskiej spośród dwóch lub trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

Art. 40

Prezes Zarządu POAK reprezentuje POAK. W razie nieobecności Prezesa, POAK reprezentuje Wiceprezes Zarządu POAK.

Art. 41

 1. Do kompetencji Zarządu POAK należy:
  • 1) kierowanie działalnością POAK;
  • 2) opracowanie planów pracy POAK;
  • 3) przygotowanie projektu planu finansowego;
  • 4) zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach POAK;
  • 5) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania POAK;
  • 6) składanie sprawozdań z działalności i planu finansowego POAK, Walnemu Zebraniu POAK i Zarządowi DIAK;
  • 7) wnioskowanie do Zarządu DIAK o przyjęcie kandydatów na członków lub wykluczenie
   z członkostwa w Akcji Katolickiej;
  • 8) wykonywanie uchwał Zarządu DIAK i współpraca z nim;
  • 9) współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.
 2. Zarząd POAK, na wniosek Prezesa, wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza
  i Skarbnika.
 3. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd POAK stosuje się art. 24 Statutu DIAK.

Art. 42

 1. Komisja Rewizyjna POAK składa się z dwóch lub trzech członków. Komisja Rewizyjna POAK wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej POAK należy:
  • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Zarządu POAK, z uwzględnieniem realizacji planu finansowego oraz rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;
  • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd POAK uchwał Walnego Zebrania POAK;
  • przedkładanie Walnemu Zebraniu POAK i Zarządowi POAK protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
  • składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu POAK;
  • występowanie do Walnego Zebrania POAK z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu POAK.

 

Rozdział V
Asystent Kościelny AK

Art. 43

 1. Diecezjalnego Asystenta Kościelnego mianuje biskup Diecezji Tarnowskiej na pięcioletnią kadencję, z możliwością wielokrotnego jej ponawiania.
 2. Diecezjalny Asystent Kościelny:
  • zapewnia łączność DIAK z biskupem Diecezji Tarnowskiej;
  • dba o właściwą formację członków Akcji Katolickiej w diecezji i czuwa nad czystością doktryny;
  • uczestniczy w formacji i spotkaniach zwołanych przez Krajowego Asystenta Kościelnego;
  • uczestniczy w spotkaniach Rady DIAK;
  • uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów DIAK;
  • koordynuje pracę Parafialnych Asystentów Kościelnych, w tym poprzez organizację dla nich zebrań i formacji.
 3. Diecezjalny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Rady lub Zarządu Diecezjalnego Instytutu dotyczącej spraw wiary i moralności:
 • zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę;
 • zasadności sprzeciwu rozstrzyga biskup Diecezji Tarnowskiej;
 • uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą z datą jej podjęcia.

Art. 44

 1. Parafialny Asystent Kościelny to proboszcz parafii lub w uzgodnieniu z biskupem Diecezji Tarnowskiej inny kapłan.
 2. Parafialny Asystent Kościelny:
  • zapewnia łączność POAK z biskupem Diecezji Tarnowskiej, za pośrednictwem Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, dba o właściwą formację członków i czuwa nad czystością doktryny;
  • uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów POAK;
  • uczestniczy w spotkaniach zwołanych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
 3. Parafialny Asystent może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania POAK w sprawach dotyczących wiary i moralności. Do zgłoszonego sprzeciwu przez Parafialnego Asystenta Kościelnego stosuje się odpowiednio przepis art. 43 ust. 3 Statutu DIAK.

 

Rozdział VI
Zasady sprawowania funkcji

Art. 45

Działalność organów DIAK w sprawach nieuregulowanych Statutem DIAK określają regulaminy uchwalane przez te organy, zatwierdzone w diecezji przez biskupa Diecezji Tarnowskiej.

Art. 46

 1. Kadencja w poszczególnych organach Akcji Katolickiej trwa cztery lata.
 2. Funkcje Prezesa Zarządu DIAK oraz prezesów Zarządu POAK można pełnić nie dłużej niż przez kolejne dwie kadencje.

Art. 47

Członek Zarządu w strukturach AK nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej
w równorzędnej strukturze AK.

Art. 48

W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu DIAK Prezes Zarządu DIAK lub Prezes Zarządu POAK może być odwołany przed upływem kadencji przez biskupa Diecezji Tarnowskiej.

Art. 49

 1. W przypadku przyjęcia rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezesa Zarządu DIAK lub Prezesa Zarządu POAK, przeprowadza się wybory kandydatów na prezesa. Kadencja mianowanego prezesa kończy się z upływem kadencji Zarządu.
 2. W przypadku wakatu w organach AK przeprowadza się wybory uzupełniające.
 3. Kadencja wybranego członka kończy się z upływem kadencji organu, do którego został wybrany.

Art. 50

Z dniem odwołania Prezesa Zarządu DIAK przez biskupa Diecezji Tarnowskiej, lub Prezesa Zarządu POAK, z powodu nieuzyskania przez Zarząd absolutorium, wygasa kadencja całego Zarządu DIAK lub POAK.

Art. 51

 1. W przypadku, gdy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej DIAK zostanie odwołany przed końcem kadencji z funkcji Prezesa POAK lub jako osoba powołana do Rady przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, z dniem odwołania traci członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Zakończenie kadencji w Radzie DIAK przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej DIAK nie powoduje utraty członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział VII
Majątek AK

Art. 52

 1. Majątek AK składa się z nieruchomości, ruchomości oraz innych aktywów.
 2. Majątek AK pochodzi w szczególności z:
  • składek członkowskich;
  • darowizn;
  • dotacji, przekazywanych na zasadach obowiązujących podmioty nienależące do sektora

finansów publicznych;

 • spadków i zapisów;
 • zbiórek publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • dochodów własnych w tym, w szczególności z opłat za korzystanie z majątku AK, ze sprzedaży wydawnictw własnych, z pozyskanych środków z lokat i opłat bankowych.

Art. 53

 1. DIAK w sprawach majątkowych reprezentują Prezes Zarządu DIAK ze Skarbnikiem Zarządu DIAK lub Wiceprezes Zarządu DIAK ze Skarbnikiem Zarządu DIAK łącznie.
 2. Prezes Zarządu DIAK może działać przez pełnomocnika.

Art. 54

 1. W przypadku alienacji o wartości powyżej 100 000 euro, ale poniżej 1 000 000 euro, potrzebne jest zezwolenie biskupa Diecezji Tarnowskiej udzielone za zgodą rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów. Alienacja o wartości powyżej 1 000 000 euro, oraz w przypadkach, o których w kan. 1292 § 2 KPK, wymaga ponadto zgody Stolicy Apostolskiej.
 2. Przy zaciąganiu zobowiązań, które jednorazowo przekraczają wartość 5 tys. złotych, wymagana jest uprzednia zgoda Zarządu DIAK, podjęta w formie uchwały.

Art. 55

 1. POAK mogą zarządzać majątkiem DIAK na zasadzie zwykłego zarządu i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd DIAK.
 2. Prezes Zarządu POAK może zawierać umowy cywilnoprawne na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd DIAK.

 

Rozdział VIII
Uchwalenie i zmiana Statutu

Art. 56

Biskup Diecezji Tarnowskiej aprobuje Statut AK sporządzony w Diecezji Tarnowskiej według Ramowego Statutu Diecezjalnego, stanowiącego załącznik do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, oraz jego zmiany. Celem zachowania jednolitości działania Akcji Katolickiej w Polsce Ramowy Statut Diecezjalny przedstawia biskupowi Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

 

Rozdział IX
Rozwiązanie struktur organizacyjnych Akcji Katolickiej w diecezji

Art. 57

 1. Akcję Katolicką Diecezji Tarnowskiej może rozwiązać biskup Diecezji Tarnowskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady DIAK, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
 2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej wyznacza biskup Diecezji Tarnowskiej.
 3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej jej majątek, pozostały po likwidacji, staje się własnością diecezji.

Art. 58

 1. Zarząd DIAK może czasowo zawiesić organy POAK z własnej inicjatywy lub na wniosek Diecezjalnego lub Parafialnego Asystenta Kościelnego.
 2. Jeżeli po upływie przynajmniej jednego roku stanu zawieszenia nie jest podejmowana decyzja o wznowieniu działalności organów POAK, Zarząd DIAK podejmuje uchwałę
  o likwidacji POAK.
 3. Majątek DIAK, będący w zarządzie POAK, może stać się majątkiem parafii lub DIAK.

 

Rozdział X
Przepisy przejściowe

Art. 59

 1. Dotychczas uchwalone regulaminy obowiązują do czasu przyjęcia nowych w trybie art. 45 Statutu DIAK.
 2. Zakaz łączenia funkcji Prezesa Zarządu DIAK wchodzi w życie przy mianowaniu na kolejną kadencję.
 3. Ograniczenia wymienione w art. 46 ust. 2 Statutu DIAK liczone są po zakończeniu obecnie trwającej kadencji.

 

 

 

 

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE
Warszawa 2010

Wstęp

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).

Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrze­szeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Akcja Katolicka w Polsce, zwana dalej Akcją Katolicką, jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym w całym kraju (kan. 312 § 1 p. 2 KPK), a w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest or­ganizacją kościelną (art. 34 ust. 1).

2. Akcję Katolicką w diecezji eryguje biskup diecezjalny.

3. Akcja Katolicka działa na podstawie statutu nadanego przez Konferencję Episkopatu Polski.

Art. 2

1. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej [Rozporządzenie Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1996 roku (Dz.U. 1997 Nr 1.07, poz. 512)].

2. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie diecezjalne, nabywa osobowość prawną w trybie tym samym, co stowarzyszenie ogólnopolskie.

Art. 3

1. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w diecezji jest stolica diecezji.

2. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w Polsce jest Warszawa.

Art. 4

1. Akcja Katolicka w diecezji działa pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego.

2. Akcja Katolicka w Polsce działa pod zwierzchnictwem Konferencji Episkopatu Polski (kan. 315 KPK).

Art. 5

1. Biskup diecezjalny sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w diecezji przez mianowanego przez siebie Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

2. Konferencja Episkopatu Polski sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej poprzez Krajowego Asystenta Kościelnego.

Art. 6

1. Osoby sprawujące funkcje w statutowych organach wykonawczych Akcji Katolickiej, nie mogą jednocześnie sprawować kierowniczych stanowisk w partiach politycznych (kan. 317 § 4 KPK).

Art. 7

1. Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików świeckich, posiadające właściwy sobie charyzmat, współpracuje z innymi stowarzyszeniami katolików świeckich (kan. 328 KPK) i ruchami kościelnymi.

2. Akcja Katolicka może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń oraz federacji organizacji kościelnych.

Art. 8

1. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech. Akcja Katolicka w diecezji może, w uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym, ustanawiać własnego patrona.

2. Świętem Akcji Katolickiej jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

3. Akcja Katolicka w Polsce posiada swój sztandar i hymn; w diecezji i w parafii może posiadać sztandar wykonany zgodnie z wytycznymi Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Logo Akcji Katolickiej stanowią litery „AK”, wpisane w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu. Odznakę członkowską Akcji Katolickiej stanowi prostokątny metalowy znaczek z literami „AK” wpisanymi w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu.

Rozdział II

Cel i działalność Akcji Katolickiej

Art. 9

1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Art. 10

1. Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności:

1) oświatowo-wychowawczą,

2) kulturalną i informacyjno-wydawniczą,

3) naukową,

4) charytatywną,

5) w zakresie ochrony zdrowia,

6) turystyczno-sportową,

7) gospodarczą.

2. Dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Rozdział III

Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki

Art. 11

Akcję Katolicką stanowią członkowie:

1) zwyczajni,

2) wspierający.

Art. 12

1. Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.

2. Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego, który w uzasadnionych przypadkach może być skrócony. Wymóg tego stażu nie dotyczy osób, które bezpośrednio przed złożeniem deklaracji były członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przynajmniej przez okres jednego roku.

3. Członek wspierający, będący osobą fizyczną, może zmienić status na członka zwyczajnego. Okres pozostawania członkiem wspierającym zalicza się do stażu kandydackiego.

4. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, uczestniczący w działalności Akcji Katolickiej, mają status kandydata.

Art. 13

1. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Akcji Katolickiej, jest złożenie deklaracji członkowskiej na piśmie do Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

2. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego Akcji Katolickiej oraz skrócenia stażu kandydackiego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zawierający opinię Parafialnego Asystenta Kościelnego.

3. Do czasu ustanowienia organów Akcji Katolickiej, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawują odpowiednio parafialni i diecezjalni Asystenci Kościelni.

Art. 14

1. Członek Akcji Katolickiej, który zmienił miejsce zamieszkania, może pozostać członkiem dotychczasowego oddziału parafialnego lub, na swoją prośbę, innego oddziału, jeśli w jego nowej parafii oddział nie istnieje.

2. Uchwałę w sprawie zmiany przynależności do oddziału parafialnego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału przyjmującego członka, zawierający opinię Asystenta Kościelnego.

Art. 15

Członek zwyczajny Akcji Katolickiej ma prawo:

1) udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką,

2) wyborcze, czynne i bierne,

3) noszenia odznaki członkowskiej,

4) posiadania legitymacji członkowskiej.

Art. 16

Do obowiązków członków zwyczajnych Akcji Katolickiej należy:

1) realizowanie celów Akcji Katolickiej,

2) przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Akcji Katolickiej oraz stosowanie się do uchwał jej władz,

3) płacenie składki członkowskiej.

Art. 17

Członek Akcji Katolickiej, będący osobą fizyczną, może należeć do partii, stowarzyszeń oraz innych organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła.

Art. 18

Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem (kan. 316 § 1 KPK).

Art. 19

1. Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej może być:

1) osoba fizyczna,

2) osoba prawna,

3) zrzeszenie katolickie nie posiadające osobowości prawnej.

2. Warunkiem przyjęcia członka wspierającego jest złożenie przez niego deklaracji o popieraniu celów Akcji Katolickiej.

Art. 20

1. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka wspierającego Akcji Katolickiej podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału, zawierający opinię Parafialnego Asystenta Kościelnego.

2. Uchwałę w sprawie zmiany statusu członka zwyczajnego na członka wspierającego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału, zawierający prośbę zainteresowanego.

Art. 21

1. Członek wspierający Akcji Katolickiej lub jego przedstawiciel, ma prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką.

2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 22

Członkostwo w Akcji Katolickiej ustaje w sytuacji:

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do właściwego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej; w przypadku członka zwyczajnego, złożonej za pośrednictwem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;

2) wykluczenia z Akcji Katolickiej uchwałą Zarządu Diecezjalnego Instytutu, w razie naruszenia przepisów Statutu lub regula­minów, z zachowaniem prawa odwołania do biskupa diecezjalnego;

3) śmierci członka;

4) likwidacji osoby prawnej lub zrzeszenia katolickiego nie posiadającego osobowości prawnej.

Rozdział IV

Struktury organizacyjne

Art. 23

Struktury Akcji Katolickiej tworzą:

1) Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej,

2) Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej,

3) Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej

Art. 24

Organami Akcji Katolickiej w diecezji są:

1) Rada Diecezjalnego Instytutu,

2) Zarząd Diecezjalnego Instytutu,

3) Komisja Rewizyjna.

Art. 25

1. Radę Diecezjalnego Instytutu stanowią Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

2. Biskup diecezjalny może powołać do Rady innych członków Akcji Katolickiej działającej w diecezji.

Art. 26

1. Rada Diecezjalnego Instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Rada Diecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.

3. Zebrania Rady zwołuje Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu albo, z jego upoważnienia, wiceprezes.

4. Zebrania zwyczajne zwoływane są przynajmniej raz w roku; nadzwyczajne, w miarę potrzeby lub na żądanie Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek 1/4 członków Rady Diecezjalnego Instytutu. Zebranie Rady powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.

5. Jeżeli urząd Prezesa Diecezjalnego Instytutu nie jest obsadzony, albo Prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 3, zebrania Rady zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny.

Art. 27

1. Uchwały Rady Diecezjalnego Instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Jeśli liczba obecnych członków Rady jest mniejsza, niż określa to ust. 1, z powodu usprawiedliwionej nieobecności, uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 jej członków.

3. Głosowanie jest jawne, a w sprawach personalnych – tajne.

Art. 28

1. Do kompetencji Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej należy:

1) wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu;

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu;

3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;

4) wybór i odwoływanie delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;

5) uchwalanie programów działania Akcji Katolickiej w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym;

6) uchwalanie sposobu realizacji wieloletnich programów działania Akcji Katolickiej, zatwierdzonych przez Radę Krajowego Instytutu;

7) uchwalanie wysokości i zasad wpłat Parafialnych Oddziałów na rzecz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej;

8) uchwalanie planu finansowego Akcji Katolickiej w diecezji;

9) ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w diecezji;

10) udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnego Instytutu;

11) uchwalenie umotywowanego wniosku do biskupa diecezjalnego o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd;

12) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;

13) podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w diecezji;

14) ustanawianie odznaczeń;

15) powoływanie jednostek organizacyjnych.

2. Rada Diecezjalnego Instytutu dokonuje wyboru kandydatów na Prezesa, delegata do Rady Krajowego Instytutu oraz członków organów Diecezjalnego Instytutu spośród swoich członków.

Art. 29

W skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:

1) prezes,

2) dwóch wiceprezesów,

3) sekretarz,

4) skarbnik,

5) od jednego do czterech członków.

Art. 30

1. Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu mianuje biskup diecezjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Diecezjalnego Instytutu, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Art. 31

Zarząd Diecezjalnego Instytutu, pod przewodnictwem prezesa, kieruje działalnością Akcji Katolickiej w diecezji.

Art. 32

1. Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką działającą w diecezji.
2. W czasie nieobecności prezesa, Akcję Katolicką reprezentuje wiceprezes Zarządu Diecezjalnego wskazany przez prezesa.

Art. 33

1. Do kompetencji Zarządu Diecezjalnego Insty­tutu należy:

1) wykonywanie uchwał Rady Diecezjalnego Instytutu;

2) opracowanie programu działalności Akcji Katolickiej w diecezji;

3) zarządzanie majątkiem Akcji Katolickiej w diecezji;

4) przygotowywanie projektu planu finansowego i bilansu rocznego Akcji Katolickiej w diecezji;

5) powoływanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej;

6) powoływanie i ustalanie zasad działania sekcji środowiskowych;

7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, zmiana statusu członka zwyczajnego lub wspierającego oraz wykluczanie i skreślanie z listy członków;

8) koordynowanie i kontrolowanie działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej;

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności, przychodów i wydatków Akcji Katolickiej w diecezji – biskupowi diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego Instytutu i Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;

10) współpracowanie z innymi stowarzyszeniami diecezjalnymi i ruchami kościelnymi;

11) współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych.

2. Do sposobu podejmowania uchwał przez Za­rząd Diecezjalnego Instytutu stosuje się art. 27 statutu.

Art. 34

1. Komisja Rewizyjna Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej liczy od trzech do pięciu członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu, z uwzględnieniem celowości wydatków oraz rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;

2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd uchwał Rady Diecezjalnego Instytutu;

3) przedkładanie Radzie i Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

4) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie Diecezjalnego Instytutu;

5) występowanie do Rady Diecezjalnego Instytutu z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu Diecezjalnego Instytutu;

6) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu.

Art. 35

1. Diecezjalny Asystent Kościelny zapewnia łączność stowarzyszenia z biskupem diecezjalnym, dba o właściwą formację członków stowarzy­szenia i czuwa nad czystością doktryny.

2. Diecezjalnego Asystenta mianuje biskup diecezjalny.

3. Diecezjalny Asystent uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

4. Koordynuje pracę Parafialnych Asystentów i organizuje dla nich zebrania przynajmniej raz w roku.

5. Uczestniczy w spotkaniach zwołanych przez Asystenta Krajowego.

Art. 36

1. Diecezjalny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Rady dotyczącej spraw wiary i moralności.

2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.

3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga biskup diecezjalny.

4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą z datą jej podjęcia.

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

Art. 37

Zarząd  Diecezjalnego  Instytutu  Akcji  Katolickiej powołuje Parafialne Oddziały.

Art. 38

Organami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

Art. 39

W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Art. 40

1. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebrania zwyczajne zwołuje Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miarę potrzeby lub na wniosek Parafialnego Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/4 członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

3. Jeżeli urząd Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału nie jest obsadzony albo prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 2, Walne Zebrania zwołuje Parafialny Asystent Kościelny.

Art. 41

Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Parafialnego Oddziału stosuje się odpowiednio art. 27 statutu.

Art. 42

1. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Parafialnego Oddziału należy:

1) wybór dwóch lub trzech kandydatów na prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału;

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Parafialnego Oddziału;

3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału;

4) uchwalanie planu finansowego Parafialnego Oddziału;

5) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

6) ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w parafii;

7) udzielanie absolutorium Zarządowi Parafialnego Oddziału;

8) uchwalenie umotywowanego wniosku do biskupa diecezjalnego o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd;

9) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału;

10) podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w parafii.

2. Walne Zebranie dokonuje wyboru kandydatów
na prezesa oraz członków organów Parafialne­go Oddziału spośród swoich członków.

Art. 43

Inicjatywy ponadparafialne podejmowane przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, muszą być uzgadniane z Zarządem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 44

1. W skład Zarządu Parafialnego Oddziału wchodzą:

1) prezes,

2) wiceprezes,

3) sekretarz,

4) skarbnik,

5) od jednego do czterech członków.

2. Funkcja wiceprezesa może być łączona z funkcją sekretarza lub skarbnika.

Art. 45

1. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje biskup diecezjalny spośród dwóch lub trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Parafialnego Asystenta Kościelnego.

2. Zarząd Parafialnego Oddziału, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Art. 46

Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej reprezentuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w sprawach wewnętrznych stowarzyszenia.

Art. 47

1. Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału należy:

1) kierowanie działalnością Akcji Katolickiej w parafii;

2) opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w parafii, w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym;

3) zarządzanie majątkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;

4) przygotowanie projektu planu finansowego i bilansu rocznego;

5) zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach Akcji Katolickiej w parafii;

6) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

7) składanie sprawozdań z działalności Parafialnego Oddziału, z przychodów i wydatków, Walnemu Zebraniu Parafialnego Oddziału i Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej;

8) wnioskowanie do Zarządu Diecezjalnego Instytutu o przyjęcie kandydatów na członków lub wykluczenie członków z Akcji Katolickiej;

9) wykonywanie uchwał Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i współpraca z nim;

10) współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.

2. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd Parafialnego Oddziału stosuje się art. 27 statutu.

Art. 48

1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddziału składa się z dwóch lub trzech członków.

2.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Zarządu Parafialnego Oddziału, z uwzględnieniem celowości wydatków oraz rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;

2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania członków;

3) przedkładanie Walnemu Zebraniu i Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

4)     składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;

5) występowanie do Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu Parafialnego Oddziału;

6) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału.

Art. 49

1. Parafialny Asystent Kościelny zapewnia łączność oddziału z biskupem diecezjalnym, dba o właściwą formację członków i czuwa nad czystością doktryny.

2. Parafialnym Asystentem jest mianowany przez biskupa diecezjalnego, z reguły, proboszcz parafii lub w uzasadnionej sytuacji inny kapłan.

3. Parafialny Asystent uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów Parafialnego Oddziału.

4. Uczestniczy w spotkaniach zwołanych przez Asystenta Diecezjalnego.

Art. 50

1. Parafialny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału w sprawach dotyczących wiary i moralności.

2. Do zgłoszonego sprzeciwu przez Parafialnego Asystenta Kościelnego stosuje się art. 36 statutu.

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

Art. 51

Organami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej są:

1) Rada Krajowego Instytutu,

2) Zarząd Krajowego Instytutu,

3) Komisja Rewizyjna.

Art. 52

1. Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej stanowią prezesi Zarządów Diecezjalnych Instytutów i po jednym delegacie z każdej diecezji, wybranym przez Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ze swego grona.

2. Krajowy Asystent Kościelny może powołać w skład Rady innych członków Akcji Katolickiej po konsultacji z biskupem diecezjalnym, z której pochodzi kandydat.

Art. 53

1. Zebrania Rady Krajowego Instytutu są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Do sposobu zwoływania i prowadzenia zebrań Rady stosuje się art. 26 statutu.

Art. 54

Do sposobu podejmowania uchwał przez Radę Krajowego Instytutu stosuje się odpowiednio art. 27 statutu.

Art. 55

1. Do kompetencji Rady Krajowego Instytutu należy:

1) wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu;

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Krajowego Instytutu;

3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;

4) uchwalanie  wytycznych  działania  Akcji Katolickiej w Polsce w uzgodnieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej;

5) uchwalanie wieloletnich programów działania Akcji Katolickiej;

6) uchwalanie planu finansowego Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;

7) uchwalanie wysokości i zasad wpłat Diecezjalnych Instytutów na rzecz Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;

8) ocena rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;

9) udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowego Instytutu;

10) uchwalenie umotywowanego wniosku do Konferencji Episkopatu Polski o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nie­otrzymaniem absolutorium przez Zarząd;

11) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu;

12) podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w Polsce;

13) ustanawianie odznaczeń;

14) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Akcji Katolickiej w organizacjach krajowych i zagranicznych;

15) powoływanie jednostek organizacyjnych.

2. Rada Krajowego Instytutu dokonuje wyborów kandydatów na prezesa oraz członków organów Krajowego Instytutu spośród swoich członków.

Art. 56

W skład Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:

1) prezes,

2) dwaj wiceprezesi,

3) sekretarz,

4) skarbnik,

5) czterech członków.

Art. 57

1. Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, przedstawionych przez Krajowego Asystenta Kościelnego.

2. Zarząd Krajowego Instytutu, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Art. 58

Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej koordynuje działalność Akcji Katolickiej w wymiarze ponaddiecezjalnym.

Art. 59

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką w Polsce.

Art. 60

1. Do kompetencji Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej należy:

1)     wykonywanie uchwał Rady Krajowego Instytutu;

2) opracowywanie wytycznych dotyczących działalności Akcji Katolickiej w Polsce;

3) zarządzanie majątkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;

4) przygotowanie projektu planu finansowego i bilansu rocznego;

5) powoływanie i ustalanie zasad działania sekcji środowiskowych;

6) składanie rocznych sprawozdań z działalności Krajowego Instytutu z przychodów i wydatków Radzie Krajowego Instytutu i po jej zatwierdzeniu Konferencji Episkopatu Polski, za pośrednictwem Krajowego Asystenta Kościelnego;

7) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Akcji Katolickiej w Polsce;

8) współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych.

2. Do sposobu podejmowania uchwał Zarządu Krajowego Instytutu stosuje się art. 27 statutu.

Art. 61

1. Komisja Rewizyjna Krajowego Instytutu składa się z pięciu członków.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu stosuje się art. 34 statutu.

Art. 62

1. Krajowy Asystent Kościelny zapewnia łączność stowarzyszenia z Konferencją Episkopatu Polski, dba o właściwą formację w stowarzyszeniu oraz czuwa nad czystością doktryny.

2. Krajowego Asystenta mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród swoich członków.

3. Krajowy Asystent uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów Krajowego Instytutu.

4. Koordynuje pracę Diecezjalnych Asystentów i organizuje dla nich zebrania przynajmniej raz w roku.

Art. 63

1. Krajowy Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Rady Krajowego Instytutu, w sprawach dotyczących wiary i moralności.

2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.

3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Konferencja Episkopatu. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą z datą jej podjęcia.

Rozdział V

Zasady sprawowania funkcji

Art. 64

Działalność organów Akcji Katolickiej w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem określają regulaminy uchwalane przez te organy, zatwierdzone w diecezji przez biskupa diecezjalnego, a w zakresie ogólnopolskim – przez Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.

Art. 65

Kadencja Zarządów, Komisji Rewizyjnych, delegatów do Rady Krajowego Instytutu oraz powołanych członków Rad trwa cztery lata.

Art. 66

Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

Art. 67

1. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, Zarząd Parafialnego Oddziału i poszczególni członkowie tych Zarządów, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez biskupa diecezjalnego.

2. Zarząd Krajowego Instytutu i poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Konferencję Episkopatu Polski.

3. Przepisy te stosuje się odpowiednio do Rad Diecezjalnych Instytutów i Rady Krajowego Instytutu oraz do poszczególnych członków tych Rad.

Art. 68

1. W przypadku przyjęcia rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezesa Zarządu, przeprowadza się wybory kandydatów na prezesa. Kadencja mianowanego prezesa kończy się z upływem kadencji Zarządu.

2. W przypadku wakatu w organie Krajowego, Diecezjalnego Instytutu lub Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, przeprowadza się wybory uzupełniające.

3. Kadencja wybranego członka kończy się z upływem kadencji organu, do którego został wybrany.

Art. 69

1. Z dniem odwołania Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału lub Prezesa Zarządu Diecezjalnego przez biskupa diecezjalnego, z powodu nieuzyskania przez Zarząd absolutorium, wygasa kadencja całego Zarządu Parafialnego Oddziału lub Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

2. Z dniem odwołania Prezesa Zarządu Krajowego przez Konferencję Episkopatu Polski, z powodu nieuzyskania przez Zarząd absolutorium, wygasa kadencja całego Zarządu.

Art. 70

1. W przypadku, gdy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu zostanie odwołany przed końcem kadencji z Rady Krajowego Instytutu (jako delegat do Rady, osoba powołana do Rady przez Asystenta Krajowego lub jako Prezes Diecezjalnego Instytutu), z dniem odwołania traci członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.

2. Zakończenie kadencji w Radzie Krajowego Instytutu przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu nie powoduje utraty członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Rozdział VI

Majątek Akcji Katolickiej

Art. 71

Majątek Akcji Katolickiej stanowi:

1) majątek Akcji Katolickiej w poszczególnych diecezjach,

2) majątek Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art 72

1. Majątek Krajowego Instytutu tworzą wpłaty Akcji Katolickiej z poszczególnych diecezji oraz majątek własny.

2. Wysokość wpłat określa regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.

Art. 73

Majątek Akcji Katolickiej w szczególności tworzą:

1) składki członkowskie,

2) darowizny i dotacje,

3) spadki i zapisy,

4) dochody z własnej działalności gospodarczej,

5) dochody z ofiarności publicznej organi­zowanej za zgodą biskupa diecezjalnego,

6) ruchomości, nieruchomości i dochody z praw majątkowych.

Art. 74

W sprawach majątkowych Akcję Katolicką reprezentują:

1) na szczeblu krajowym – prezes ze skarbnikiem Zarządu Krajowego lub wiceprezes ze skarbnikiem Zarządu Krajowego,

2) na szczeblu diecezjalnym – prezes ze skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego lub wiceprezes ze skarbnikiem Zarządu Diecezjal­nego,

3) prezes może działać przez pełnomocnika.

Rozdział VII

Zmiana statutu

Art. 75

Statut Akcji Katolickiej może zmienić Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu, uchwalony większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

Art. 76

Zmiany do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce wchodzą w życie z dniem i na zasadach określonych przez Konferencję Episkopatu Polski.

Rozdział VIII

Rozwiązanie Akcji Katolickiej

Art. 77

1. Akcję Katolicką w diecezji lub w parafii może rozwiązać lub czasowo zawiesić biskup diecezjalny z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

2. Likwidatora rozwiązanej w diecezji Akcji Katolickiej wyznacza biskup diecezjalny.

3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w diecezji jej majątek, pozostały po likwidacji, staje się własnością diecezji lub parafii.

Art. 78

1. Akcję Katolicką w Polsce może rozwiązać Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu, uchwalony większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej wyznacza Konferencja Episkopatu Polski. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w Polsce jej majątek, pozostały po likwidacji, staje się własnością Konferencji Episkopatu Polski.

Rozdział IX

Przepisy przejściowe

Art. 79

Kadencję prezesa i organów Akcji Katolickiej, trwającą w dniu wejścia w życie zmian do statutu, określają przepisy art. 65 niniejszego statutu.

Rozdział X

Przepisy dotyczące zatwierdzenia i nowelizacji statutu

Art. 80

1. Statut Akcji Katolickiej został przyjęty i zatwierdzony podczas 282. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, która odbyła się w Warszawie, w dniach od 30 kwietnia do 2 maja 1996 roku, na mocy Dekretu z dnia 2 maja 1996 roku.

2. Statut został znowelizowany przez Konferencję Episkopatu Polski:

1) podczas 291. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, która odbyła się w Gdańsku Oliwie, w dniach 14–15 października 1997 roku, na mocy Dekretu N. 3495/97/P, z dnia 18 października 1997 roku;

2) podczas 306. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 23–24 czerwca 2000 roku, na mocy Dekretu Nr 46/56/D, z dnia 30 listopada 2000 roku;

3) podczas 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Olsztynie – Fromborku, w dniach 18 – 20 czerwca 2010 roku, na mocy uchwały nr 5/352/2010 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 czerwca 2010 roku.

Kolejnej nowelizacji Statutu Akcji Katolickiej dokonano podczas 353. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie, w dniach 28–29 września 2010 roku.

.

REGULAMIN AKCJI KATOLICKIEJ
DIECEZJI TARNOWSKIEJ

REGULAMIN AKCJI KATOLICKIEJ (1).docx

 

§1.

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej rządzi się postanowieniami Statutu Akcji Katolickiej w Polsce oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2.

 1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powstaje na mocy Dekretu Biskupa
      Diecezjalnego, na wniosek Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
      (zwanego dalej DIAK).
 2. Ustanawia się następujące rodzaje członkostwa w Akcji Katolickiej Diecezji
      Tarnowskiej:

a) członek zwyczajny,
b) członek honorowy,
c) członek wspierający.

§3.

 1. Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Akcji Katolickiej jest:

a) złożenie deklaracji o woli przystąpienia do Akcji Katolickiej, według załączonego wzoru (zał. nr 1);
b) akceptacja kandydata przez Księdza Proboszcza parafii;
c) skierowanie przez Prezesa oddziału do Zarządu DIAK wniosku o przyjęcie kandydata

    do grona członków zwyczajnych Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej; w przypadku
    tworzenia oddziału wniosek ten składa Proboszcz parafii;
d) uchwała Zarządu DIAK o przyjęciu do grona członków zwyczajnych Akcji Katolickiej

    Diecezji Tarnowskiej;
e) otrzymanie pisemnej nominacji członkowskiej i legitymacji członka Akcji Katolickiej.

2.Osoby zamieszkałe na terenie danej parafii, które uzyskały członkostwo zwyczajne lub wspierające w Akcji Katolickiej, tworzą Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

 

§4.

 1. Pierwsze Walne Zebranie nowo powołanego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zwołuje Asystent Kościelny. Uczestniczą w nim wszystkie osoby, które uzyskały formalne mianowanie na członków zwyczajnych  Akcji Katolickiej.
 1. Do zadań tego zebrania należy:

a) wybór członków Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zgodnie z wymogami statutu Akcji Katolickiej w Polsce;
b) przesłanie do Biura DIAK protokołu zebrania.

 

§5.

 1. Członkiem honorowym Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej może zostać, na mocy uchwały Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, tylko osoba fizyczna.
 2. Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wnioskuje do Rady Instytutu o przyznanie tytułu Członka Honorowego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, w oparciu o uchwałę Zarządu DIAK, po zasięgnięciu opinii Diecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.

 

§6.

 1. Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej może zostać, na mocy uchwały Zarządu DIAK, osoba fizyczna, osoba prawna lub zrzeszenie katolickie nie posiadające osobowości prawnej.
 2. O przyznanie tytułu członka wspierającego może wnioskować do Zarządu Instytutu:

a) Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w oparciu o uchwałę Zarządu parafialnego, po zasięgnięciu opinii Parafialnego Asystenta Kościelnego;
b) Prezes Zarządu Instytutu Diecezjalnego Akcji Katolickiej, po zasięgnięciu opinii Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

 

§7.

 1. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.
 2. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają czynnych i biernych praw wyborczych oraz nie posiadają prawa głosu przy podejmowanych uchwałach.

 

§8.

Tryb, w jakim nadaje się tytuł członka honorowego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej i członka wspierającego, określa regulamin przyjęty przez Zarząd DIAK.

§9.

 1. Członkostwo zwyczajne w Akcji Katolickiej ustaje na mocy uchwały Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w przypadku:

a) rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Parafialnego;
b) pisemnego wyrażenia woli o chęci zmiany statusu z członka zwyczajnego na członka wspierającego;
c) wykluczenia z Akcji Katolickiej.

 1. Wykluczenie obejmuje:

a) osoby, które z różnych powodów nie zechcą złożyć swojej rezygnacji z członkostwa w Akcji Katolickiej na piśmie, a uczyniły to ustnie – w takiej sytuacji Zarząd Parafialny podejmuje stosowną uchwałę;
b) osoby, które nie uczestniczą w pracach statutowych stowarzyszenia; wymagana jest w takiej sytuacji stosowna uchwała Zarządu parafialnego;
c) osoby, wobec których Walne Zebranie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zgłosiło, poparty w tajnym głosowaniu większością głosów, wniosek o wykluczenie.

 1. Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej podejmuje stosowną uchwałę po otrzymaniu wniosku w sprawie wykluczenia, złożonego przez Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, za wiedzą Parafialnego Asystenta Kościelnego.

 

§10.

 1. W celu sprawniejszego funkcjonowania struktur Akcji Katolickiej na terenie Diecezji Tarnowskiej powołuje się do istnienia strukturę dekanalną. 
 2. Organem Akcji Katolickiej w dekanacie jest Rada Dekanalna Akcji Katolickiej.
 3. Radę Dekanalną powołuje Rada DIAK wówczas, gdy na terenie dekanatu funkcjonują minimum cztery Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
 4. W skład Rady Dekanalnej wchodzą Prezesi poszczególnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.
 5. Zebrania Rady Dekanalnej zwołuje jej Przewodniczący w porozumieniu z Dekanalnym Asystentem Kościelnym.

 

§11.

Do kompetencji Rady Dekanalnej należy:

 1. ) wybór Przewodniczącego Rady;
 2. ) uchwalanie programu działania Akcji Katolickiej w dekanacie;
 3. ) podejmowanie uchwał w formie stanowiska, oświadczenia lub apelu w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej;
 4. ) koordynacja działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w dekanacie;
 5. ) realizacja zadań zapisanych dla Rady Dekanalnej w uchwalonym przez Radę DIAK programie działania.

 

§12.

 1. Akcja Katolicka w dekanacie posiada Dekanalnego Asystenta Kościelnego.
 2. Asystenta Dekanalnego mianuje Biskup Diecezjalny.
 3. Do zadań Asystenta Dekanalnego należy:

a) troska o właściwą formację członków Akcji Katolickiej w dekanacie;
b) zapewnienie łączności Stowarzyszenia z Biskupem Diecezjalnym;
c) czuwanie nad czystością doktryny;
d) udział w posiedzeniach Rady Dekanalnej.

             4.Asystent Dekanalny ma prawo:

a) udziału w zebraniach Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej na terenie dekanatu;
b) zgłaszania sprzeciwu wobec uchwał Rady Dekanalnej; do zgłoszonego sprzeciwu stosuje się odpowiednio art. 36 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce.

 

§13.

 1. W celu sprawniejszego funkcjonowania Akcji Katolickiej na terenie dużych miast diecezji tarnowskiej powołuje się do istnienia Konferencję Akcji Katolickiej Miasta Tarnowa, Konferencję Akcji Katolickiej Miasta Nowego Sącza, Konferencję Akcji Katolickiej Miasta Bochni, Konferencję Akcji Katolickiej Miasta Dębicy, Konferencję Akcji Katolickiej Miasta Mielca.
 1. Konferencję Akcji Katolickiej na terenie tych miast tworzą członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, działających w parafiach położonych w granicach administracyjnych tych miast.
 2. Zebranie Konferencji Akcji Katolickiej zwołuje Prezes Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
 3. Do zadań Konferencji należy podejmowanie uchwał w formie stanowiska, oświadczenia lub apelu w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej.

 

§14.

 1. Majątek Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej składa się z majątku Parafialnych Oddziałów oraz majątku Instytutu Diecezjalnego.
 2. Majątek Instytutu Diecezjalnego tworzą wpłaty członków Akcji Katolickiej z poszczególnych parafii w wysokości uchwalonej przez Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz majątek własny.
 3. Wysokość składki na rzecz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej określa uchwała Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
 4. W sprawach finansowych Akcję Katolicką na szczeblu parafialnym reprezentują oraz są zdolni do zaciągania zobowiązań majątkowych i odpowiadają za decyzje finansowe Prezes lub jego Zastępca i Skarbnik. Zaciąganie zobowiązań finansowych przez wymienione osoby dokonuje się zawsze za akceptacją zarządu.
 5. Majątek będący w posiadaniu Akcji Katolickiej służy tylko i wyłącznie realizacji zadań statutowych.

 

§15.

Regulamin Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej wchodzi w życie od dnia zatwierdzenia przez Biskupa Tarnowskiego.

Załączniki:

Ankieta-kandydata-do-Akcji-Katolickiej

Ankieta-kandydata-do-Akcji-Katolickiej.docx

DEKLARACJA-CZŁONKOWSKA

DEKLARACJA-CZŁONKOWSKA.doc

 

.

O Ś W I A D C Z E N I E
w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach przynależności do kościelnego stowarzyszenia Akcja Katolicka

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym związanych z przekonaniami religijnymi i wyznaniem, udostępnionych w złożonej przeze mnie deklaracji członkowskiej i ankiecie personalnej członka Akcji Katolickiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

………………………………………………………

                                                                                                                             ( data i podpis składającego oświadczenie)

.

Tarnów, 25 lutego 2015 r.
Nasz znak: IV-799/AKDT/02/15

Niniejszym, z dniem 25 lutego 2015 r.
zatwierdzam Regulamin Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

  Ks. dr hab. Robert Kantor                                                             † Andrzej Jeż

             KANCLERZ                                                                       BISKUP TARNOWSKI

.

Tryb przyznawania tytułu Członka Honorowego

 Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej

1.    Honorowym Członkiem Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej może zostać osoba fizyczna, która
wniosła istotny wkład w budowanie, rozwój i upowszechnienie charyzmatu Akcji Katolickiej.

2.    Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Członka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej może złożyć
do Zarządu Diecezjalnego DIAK:

 1. Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
 2. Przewodniczący Rady Dekanalnej w oparciu o uchwałę Rady Dekanalnej, po zasięgnięciu opinii dekanalnego Asystenta Kościelnego
 3. Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w oparciu o uchwałę Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,  po zasięgnięciu opinii parafialnego Asystenta Kościelnego.

3.    Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej  wnioskuje do Rady Instytutu  o przyznanie tytułu  Honorowego Członka  Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, w oparciu o uchwałę Zarządu DIAK,  po zasięgnięciu opinii  Diecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.

4.    Tytuł Honorowego Członka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej nadaje, w drodze uchwały, Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

5.    Zarząd DIAK prowadzi rejestr Członków Honorowych Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Komentowanie jest wyłączone