Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej na 1050 rocznicę Chrztu Polski. KONKURS „MOJA CHRZCIELNICA”

Mieszko_Gniezno1plAKCJA KATOLICKA DIECEZJI TARNOWSKIEJ NA 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI.

.KONKURS „MOJA CHRZCIELNICA”

Przypominamy, iż 30 maja kończy się etap pierwszy (szkolny, parafialny) konkursu „Moja chrzcielnica”. Prosimy dokonać oceny w strukturach dekanalnych i wytypowane do drugiego etapu prace (po trzy z każdej grupy wiekowej) przesłać wraz z oświadczeniami (zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem) do 30 czerwca 2016 r. na adres Biura AK DT.

Szczegóły w Regulaminie poniżej.
Przykładowe oświadczenie:

.

W 1050 rocznicę wydarzenia, które stało się istotnym i trwałym dokonaniem z punktu widzenia politycznych i społecznych dziejów naszej Ojczyzny, decydując o ukształtowaniu chrześcijańskich podstaw wspólnoty kulturowej i zachowaniu tożsamości narodowej, pragniemy jako Akcja Katolicka włączyć się w obchody jubileuszu Chrztu Polski. Wyrazem tego są dwie inicjatywy, które kierujemy do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Pierwsza z nich to konkurs plastyczno – fotograficzny pt. „Moja chrzcielnica”, którego regulamin zamieszczamy poniżej.

Druga, zatytułowana „Milenium – ocalić od zapomnienia” to zaproszenie do redakcji wspomnień z obchodów milenijnych w 1966 roku – jubileuszu 1000 rocznicy Chrztu Polski. Mogą to być własne przeżycia lub spisane relacje pochodzące od członków rodziny, sąsiadów czy znajomych. Prace należy dostarczyć do Biura AK DT (ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów) w formie wydruku komputerowego oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: ak@diecezja.tarnow.pl do dnia 30 lipca 2016 r. Do pracy należy dołączyć podpisane przez autora oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację tekstu oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z udziałem w projekcie.

.

Diecezjalny konkurs plastyczno – fotograficzny
dla dzieci i młodzieży szkolnej
pt. Moja chrzcielnica

Organizator konkursu:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej

Regulamin

1.    Celem Konkursu jest:
– refleksja nad przyjęciem sakramentu chrztu św. w roku jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski
– przypomnienie rangi sakramentu chrztu św. i wypływających z niego konsekwencji
– odkrycie wartości artystycznej chrzcielnicy – istotnego elementu kościoła parafialnego
Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.

2.    Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
–  szkoła podstawowa
–  gimnazjum
–  szkoła ponadgimnazjalna.

3.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnej, samodzielnie wykonanej, dotychczas niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach, pracy plastycznej (np. rysunek, grafika, plakat) lub fotograficznej, przedstawiającej chrzcielnicę, przy której autor przyjął sakrament chrztu św. Format pracy nie powinien przekraczać wymiarów: 30cm x 40cm.
Do każdej pracy należy dołączyć:
a)    kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
– imię i nazwisko autora oraz wiek, dokładny adres autora pracy oraz numer telefonu i adres mailowy.
– imię i nazwisko katechety, nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem
której praca została wykonana wraz z numerem telefonu i adresem
mailowym oraz dokładnym adresem szkoły łącznie z numerem telefonu
b)     krótki opis miejsca przyjęcia sakramentu chrztu św. oraz datę tego wydarzenia
c)     oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie.

4.    Komisje poszczególnych etapów dokonają oceny zgłoszonych prac
pod względem:
– zgodności z tematem,
– oryginalności,
– walorów artystycznych.

5.    Prace nadsyłane na konkurs nie będą zwracane. Przewiduje się natomiast ich ekspozycję.

6.    Terminy:
– etap pierwszy (szkolny, parafialny) należy przeprowadzić do 30.maja 2016 r.
– etap drugi (dekanalny) należy zakończyć i przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej, w każdej kategorii, w terminie do 30. czerwca na adres:

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
–  etap trzeci (diecezjalny)  zakończy się w listopadzie 2016 r.

7.    Komisje konkursowe dla etapu pierwszego powołują szkoły lub Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, dla etapu drugiego – dekanalne struktury Akcji Katolickiej, natomiast komisję konkursową etapu trzeciego powołuje Organizator.

8.    Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Najciekawsze prace zostaną pokazane na wystawie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.

9.    Uroczyste zakończenie konkursu, połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień nastąpi w dniu święta patronalnego Akcji Katolickiej – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 20. listopada 2016 r. w Tarnowie.
Laureaci zostaną powiadomieni listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Uczestnicy przyjeżdżają po odbiór nagród na własny koszt.

 

Regulamin konkursu plastyczno – fotograficzny pt. „Moja chrzcielnica”  dostępny w materiałach do pobrania.

Komentowanie jest wyłączone